Anime Anime Episodes Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4 Episode 5 Episode 6 Episode 7 Mangas Mangas Mangaka-san to Assistant-san to (Manga) Mangaka-san to Assistant-san to 2 (Manga) Characters Characters Yuuki Aito Sahoto Ashisu Rinna Fuwa Sena Kuroi Mihari Otosuna Konno Ichika Tamako Motoki